Ørretstammen i Gjerda reetableres

Gyteforbedrende tiltak i øvre delene av Gjerda på Våler Finnskog er gjennomført. 

Foto: Visit Finnskogene

Ørretstammen i området skal reetableres. Øvre delene av Gjerda i Våler kommune består av flere tjern med bekker og åer som knytter det hele sammen. I 2014 sørget myndighetene for helikopterkalking av vassdraget, og nå går den lokale jakt- og fiskeforeningen i gang med restaurering og gruskalking av gytebekkene i området.

Foto: Visit Finnskogene
Foto: Visit Finnskogene

Vassdraget var opprinnelig preget av ørret, men tidligere menneskelig aktivitet sørget for at en rekke andre fiskearter ble spredt til de forskjellige vannene i området. Disse nye artene har vært med på å fortrenge den opprinnelige ørretstammen i området.  Det skal tynnes i bestandene parallelt med at det gjøres gyteforbedrende tiltak slik at ørreten skal få bedre vilkår i området. Nå forbereder man seg for gytingen som skal skje i bekkene til høsten, og tilfører 45 tonn spesialsollet gytegrus og kalkgrus.  Gytebekken skal ryddes for mudder og kvist, og går alt som planlagt så blir bekken full av rogn etter høstens kommende gyteaktivitet.

Det er ikke bare fisken som vil nyte godt av disse tiltakene. Den utrydningstruede elvemuslingen, som så vidt er igjen nederst i dette vassdraget, er avhengig av god vannkvalitet og ikke minst vandrende ørret for å kunne formere seg. Tidens tann har sørget for at både ørreten og muslingbestanden her er svært begrenset, og dette ønsker man nå gjøre noe med. Ved å øke ørretbestanden i de øvre delene av vassdraget, samtidig som at kalking bidrar til høyere pH, så håper man at dette vil bidra til at målsetningen nås.

Foto: Visit Finnskogene
Foto: Visit Finnskogene

Ivrige fiskere vil også kunne glede seg over områdene etter hvert som man merker at gytebekkene sørger for mer ørret i vannene i området. I 2015 ble det satt inn en del stor ørret i området, men etter hvert håper man på at en stedegen og selvproduserende ørretstamme vil ta over. Områdene har frem til nå vært lite besøkt av fiskere, men nå tar trafikken  av fiskeglade barn og voksne seg opp. Sommeren 2015 var mye folk i områdene, der de koste seg i gapahuken, grillet og fisket.

Gytebekken ble renovert sommeren 2015.