Statskog legger Gravberget under lupen

Etter et vellykket samarbeidsprosjekt om Høgsjøen, flyttes fokuset nordover på Våler Finnskog. 

Statskog har i samarbeid med Våler Jakt og fiskeforening foretatt både tynningsfiske og tiltak for økt reproduksjon i Høgsjøen i Gravberget. Disse prosjektene har vist seg å være vellykkede, og nå venter man i spenning på å måle reproduksjonen i gytebekken.

Statskog har ønsker om å bidra til økt tilretteleggelse for fiske på sin eiendom helt nord/øst i Våler kommune. Nå flytter man derfor fokuset til Halåvassdraget som åler seg gjennom området, og kløver den store eiendommen på langs. Det er ingen hemmelighet at området er preget av sterk forsuring og som har vært et omdiskutert tema i flere ti-år.

Bjønndammen

I 2015 ble det foretatt en omfattende kartlegging av hele dette vassdraget, og det er altså denne undersøkelsen som ligger til grunn da man nå ønsker å kjøre igang med testkalking av de øvre områdene.  I første omgang skal det i samarbeid med VJFF og biologer, tas nye prøver av både vann og bunndyrfauna.

Kalksingel gir langtidsvirkning

Så kommer kalking av 5 ulike kalkpunkter, der omkring 70 tonn kalkgrus legges inn før oppfølging og nye prøver overvåker virkningen av tiltaket og munner ut i en rapport for evt videre prosjektering. Områdene det er snakk om har potensiale til å bli attraktive områder for friluftsliv og fiske, men først og fremst må vannkvaliteten i vassdraget bedres betraktelig.  Vi gleder oss til å følge med dette prosjektet fremover.