Tiltaket i Høgsjøen er gjennomført.

Da er man ferdig med tiltaket i Høgsjøbekken. Vassdraget inneholder ørret, abbor og lake. I en årrekke har man tilført settefisk til dette vannet for å opprettholde et attraktivt ørretfiske. Etter at Statskog tok over, så har man hatt et ønske om å sørge for en bærekraftig ørretstamme, slik at man kan avvikle bruken av settefisk. Riktignok er det noe stedegen ørret i vassdraget, men på grunn av manglende gytegrus og dårlige gyteforhold i bekken, så er innslaget av stedegen ørret i sjøen lavt. For å gjøre et tiltak som både skulle bedre gyteforholdene og samtidig øke pH og ledningsevne i det nedenforstående vassdrag, så falt valget på 15000 kg 12-18mm kalksingel som gytesubstrat i Høgsjøbekken. Grusen ble spredt over et 26 meter langt strekk. Tiltaket ble gjennomført i august 2016, og målinger fra 17.10.16 viser en pH stigning fra 6,24 til 6,74 samt at alkaliteten har steget fra 175 til 270. På måledagen så gikk det ca 15 liter vann pr sekund i denne bekken. Nå gjenstår det bare å se om det dukker opp noe gytemoden fisk denne høsten.